ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ
Цей документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) укласти договір про надання послуг (надалі «Договір») на нижчевикладених умовах, що у відповідності до ст. 633 Цивільного кодексу України здійснює невизначеному колу осіб Чулаєвська Вікторія Сергіївна (надалі «Виконавець»).
1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. В даному Договорі та вихідних або пов’язаних з ним відносинах Сторін застосовуються терміни, що мають наступні визначення:
1.1.1. Замовник – будь-яка фізична особа з повною дієздатністю, або юридична особа, що має намір придбати послугу згідно з чинним законодавством України.
1.1.2. Послуги – набір Послуг, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цим Договором. Повний перелік Послуг, що можуть надаватись Виконавцем, визначається відповідно до даних Прайс-листа Виконавця.
1.1.3. Сторони – спільне пойменування, використане в Договорі для позначення Замовника і Виконавця.
1.1.4. Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://rozkvitay.in.ua/ , яка є офіційним джерелом інформування Замовників про Виконавця та Послуги, що ним надаються.
1.1.5. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), що адресована необмеженому колу осіб відповідно до законодавства України про укладення даного Договору на визначених умовах.
1.1.6. Акцепт – юридично значуща дія, наслідком якої є повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов Публічної оферти даного Договору та Правил надання послуг креативним хабом «RozkVitAy».
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Даний Договір публічної оферти про надання послуг є публічним договором (надалі іменується – Договір), у розумінні ст.633 Цивільного кодексу України, який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, і Замовником, з іншої сторони, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору.
2.2. В порядку та на умовах, визначених цим Договором , Виконавець зобов’язується надати Замовнику Послуги, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити дані Послуги за цінами, що вказані в Прайс-листі Виконавця.
2.3. Послуги надаються Виконавцем особисто або його уповноваженими працівниками креативного хабу «RozkVitAy».
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Замовник має право:
3.1.1. Отримувати Послуги в обсязі та на умовах, передбачених даним Договором, та відповідно до Правил надання послуг креативним хабом «RozkVitAy».
3.1.2. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, його діяльність, обсяг послуг, що ним надаються.
3.1.3. Під час отримання Послуг отримувати допомогу (консультування) фахівців Виконавця, які володіють фаховими знаннями та навичками, щодо надання Послуг.
3.1.4. Повідомляти Виконавця про свої побажання, пропозиції, зауваження щодо діяльності Виконавця та Послуг, що надаються за Договором.
3.2. Замовник зобов’язується:
3.2.1. Повідомляти Виконавцю достовірну інформацію щодо персональних даних.
3.2.2. Неухильно дотримуватися вимог даного Договору.
3.2.3. Прийняти та оплатити надані Виконавцем Послуги в порядку та на умовах, визначених Договором.
3.3. Виконавець має право:
3.3.1. Вимагати від Замовника виконання умов цього Договору.
3.3.2. Отримувати від Замовника своєчасну та в повному обсязі оплату наданих Послуг.
3.3.3. Відмовити Замовнику у наданні Послуг за Договором у випадку виявлення порушення Замовником умов цього Договору.
3.4. Виконавець зобов’язується:
3.4.1. Забезпечувати Замовнику можливість отримання Послуг відповідно до цього Договору.
3.4.2. Надавати Замовнику Послуги з урахуванням положень чинного законодавства України, за умови наявності у нього можливостей надання Замовнику відповідних Послуг.
3.4.3. Забезпечувати Замовнику можливість отримання інформації з питань надання Послуг.
3.4.4. В разі порушення правил надання послуг Замовником та/або умов цього Договору вжити всіх можливих заходів щодо припинення цього порушення.
3.5. Перелік прав і обов’язків Сторін, визначений даним розділом Договору, не є вичерпним. Сторони мають і інші права та обов’язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.
4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Вартість Послуг, що надаються Виконавцем за цим Договором, визначається згідно Прайс-листа Виконавця.
4.2. Оплата Послуг здійснюється в розмірі 100 % від вартості наданих Виконавцем Послуг після їх надання. За узгодженням Сторін можлива повна або часткова передоплата замовлених послуг.
4.3. Всі розрахунки за цим Договором здійснюються у національній валюті України – гривні – в безготівковій формі, шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок Виконавця, або у готівковій формі, шляхом внесення грошових коштів у касу Виконавця.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання Договору.
5.3. Сторони не несуть відповідальність один перед одним за непрямий збиток (у тому числі за недоотриманий прибуток), завданий невиконанням/неналежним виконання умов даного Договору.
5.4. Виконавець не несе відповідальності, якщо це було зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажору). Під обставинами непереборної сили маються на увазі: пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, військові дії, прийняття законодавчих актів та інші незалежні від Виконавця обставини, які роблять неможливим своєчасне, повне та належне виконання Виконавцем своїх зобов’язань згідно Договору.
5.5. Відповідальність Виконавця перед Замовником у випадку пред’явлення останнім вимог/претензій про відшкодування шкоди та/або компенсації моральної шкоди в результаті ненадання та/або надання Послуг неналежної якості, що має бути документально підтверджено в порядку, передбаченому чинним в Україні законодавством, обмежується розміром вартості відповідних Послуг, оплачених Замовником.
5.6. Виконавець не несе відповідальності в разі вчинення дій/бездіяльності третіх осіб (власників будівлі, в якій надаються Послуги, представників комунальних служб тощо), внаслідок яких Виконавець не зміг виконати свої зобов’язання за цим Договором.
5.7. Виконавець не несе відповідальність за шкоду, завдану здоров’ю або майну Замовника діями третіх осіб або діями, бездіяльністю самого Замовника.
5.8. У разі нанесення Замовником матеріального збитку Виконавцю, в т.ч. шляхом псування або втрати майна Виконавця з вини Замовника, останній зобов’язаний відшкодувати Виконавцю повну вартість нанесеного збитку на підставі рахунку, наданому Виконавцем.
6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ
6.1. Даний Договір є публічним та діє з моменту здійснення його Акцепту Замовником та діє протягом 365 (трьохсот шістдесяти п’яти) календарних днів. У випадку, якщо жодна із Сторін не проінформує іншу Сторону про бажання припинити дію цього Договору не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до кінця терміну його дії, він вважається таким, дія якого подовжена (пролонгована) на кожні наступні 365 (триста шістдесят п’ять) календарних днів на тих самих умовах. Кількість подовжень (пролонгацій) є необмеженою.
6.2. Цей Договір публічно доводиться до відома усіх Замовників, шляхом його розміщення (оприлюднення) на Сайті Виконавця.
6.3. Виконавець самостійно визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору з обов’язковим розміщенням повідомлення про це на Сайті Виконавця . У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними до Договору, такий Замовник має право розірвати Договір, згідно з порядком, викладеним в Договорі, протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені зміни до Договору, шляхом направлення чи особистого подання відповідної письмової заяви. Не розірвання Замовником Договору у вказаний строк та повторне звернення до Виконавця для надання Послуг після внесення відповідних змін до Договору свідчить про згоду Замовника зі змінами, внесеними до Договору.
6.4. При внесенні змін до цього Договору, Виконавець розміщує повідомлення про такі зміни на своєму Сайті не менше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до вступу змін в силу, крім випадків, для яких Договором встановлений інший строк та/або порядок повідомлення про внесення змін, а також випадків, у яких Виконавець не зобов’язаний повідомляти Замовника про внесення змін. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.
6.5. Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, попередивши про це шляхом розміщення оголошення про це на своєму Сайті не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до дати розірвання Договору.
6.6. У випадку припинення дії цього Договору у порядку, передбаченому п. 6.5 Договору, Виконавець не звільняється від обов’язку надати Послуги всім Замовникам, які вже здійснили Акцепт Договору та внесли оплату за Послуги, сплатили обов’язкові платежі, до відповідного оприлюднення повідомлення про припинення дії цього Договору.
6.7. В разі порушення умов Договору з боку Замовника, Договір може бути достроково припинений/розірваний Виконавцем в односторонньому порядку без повернення сплачених коштів Замовнику, при цьому послуги вважаються наданими в повному обсязі та належним чином.
6.8. Замовник має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір за умови відсутності заборгованості перед Виконавцем, письмово повідомивши Виконавця про розірвання Договору не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до дати розірвання Договору.
6.9. Припинення дії даного Договору не звільняє Сторони від виконання зобов’язань, взятих на себе в період його дії.
7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання Послуг Виконавцем, у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору та Правил надання відповідних Послуг, врегульовуються шляхом переговорів Сторін.
7.2. В разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Замовник залишає за собою право на пред’явлення претензій, які обов’язково повинні бути розглянуті Виконавцем в розумні строки, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку. Всі претензії в зв’язку з наданими Виконавцем послугами, повинні бути заявлені в письмовому вигляді протягом трьох днів з дати їх надання. У випадку відсутності претензій, заявлених від Замовника протягом даного строку, вважається, що Послуги надані Виконавцем якісно і у відповідності до узгоджених Сторонами умов. Виконавець має право відмовити Замовнику у розгляді претензій, заявлених після спливу триденного строку з моменту надання Послуг.
7.3. В разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів та неможливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку за місцезнаходженням Виконавця.
7.4. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
8. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
8.1. Замовник висловлює згоду на обробку своїх персональних даних при оплаті послуг.
8.2. При відвідуванні Сайту Виконавець збирає, зберігає і обробляє таку інформацію як IP-адресу, дату і час відвідин, тип і мову браузера, файли cookies – виключно для надання послуг Сайту, оптимізації його роботи, а також для захисту цілісності інформаційного простору Сайту.
8.3. Сторони домовилися, що категорії персональних даних, які Замовник дає згоду обробляти, це: прізвище, ім’я, по батькові Замовника, контактні телефони, адреса електронної пошти (Електронна пошта), історія транзакцій, інформація, що надається Замовником в процесі користування сайтом, інша ідентифікаційна інформація, призначена для підтвердження особи. Такі дані можуть зберігатися протягом 10 (десяти) років.
8.4. Виконавець гарантує, що персональні дані будуть зберігатися і оброблятися у відповідності до вимог Закону України «Про захист персональних даних».
9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору.
9.2. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи Додатків до нього недійсними не впливає на дійсність решти положень і умов Договору.
9.3. Сторони засвідчують, що цей Договір укладений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології із дотриманням всіх загальних вимог, що є необхідними для чинності правочину згідно ст. 203 Цивільного кодексу України.
9.4. Належним повідомленням та доведенням інформації до споживачів Послуг, визначених цим Договором, вважається розміщення відповідної інформації в Куточку Споживача, що знаходиться за місцем надання Послуг та/або на Сайті Виконавця.
9.5. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх Замовників. Прийняття умов цього Договору (Акцепт) є повним і беззастережним та означає згоду Замовника зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення, а також свідчить про те, що Замовник розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Замовник не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози і тому подібного.
9.6. Всі Додатки до Договору є невід’ємними частинами цього Договору та є обов’язковими для виконання і дотримання Сторонами.
9.7. Вчиняючи Акцепт Договору Замовник заявляє, що він усвідомлює, що факт укладення цього Договору означає, що:
а) Замовник ознайомлений та свідомо погоджується дотримуватись всіх умов Договору;
б) Замовник ознайомлений з вартістю Послуг за цим Договором, яка його повністю влаштовує.
9.8. Цей Договір вступає в силу з моменту внесення оплати Замовником і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань, викладених в Договорі.
10. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
Найменування: Чулаєвська Вікторія Сергіївна
тел.: +38 (068) 150 84 73
e-mail: scheherezadevin@gmail.com
Made on
Tilda